Notariusz to niezwykle wymagający oraz odpowiedzialny zawód prawniczy, wymagający od osób nim zainteresowanych wielu lat nauki oraz ciężkiej pracy. Notariusz jest w dodatku osobą publiczną. Cechy dobrego notariusza to dojrzałość, ogromny zasób wiedzy oraz komunikatywność.

Czym zajmuje się notariusz?

Zawód notariusza kojarzymy najczęściej ze sprawami takimi jak sprzedaż lub kupno mieszkania, akt notarialny, lub spisanie i zdeponowanie testamentu. Wykonuje on jednak znacznie więcej zadań. Zgodnie z artykułem 79 ustawy z 1991 r. Prawo o notariacie, zakres obowiązków notariusza przedstawia się następująco.
Notariusz dokonuje następujących czynności:
1)sporządza akty notarialne;
1a)sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
1b)podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
1cnotariusz,akt notarialny,kupno mieszkania)podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;
2)sporządza poświadczenia;
3)(uchylony)
4)spisuje protokoły;
5)sporządza protesty weksli i czeków;
6)przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
7)sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
8)sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
8a)składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
9)sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Jak zostać notariuszem?

By zostać notariuszem, konieczne jest zdanie niezwykle trudnego egzaminu wstępnego, którego koszt wynosi 80% płacy minimalnej. Egzaminy te organizowane są raz do roku. Ich celem jest sprawdzenie wiedzy kandydata w zakresie: materialnego i procesowego prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa gospodarczego, spółek prawa handlowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, materialnego i procesowego prawa administracyjnego, postępowania sądowo-administracyjnego, prawa Unii Europejskiej, prawa finansowego, prawa prywatnego międzynarodowego, prawa konstytucyjnego oraz prawa o ustroju sądów i prokuratur, samorządu notarialnego i innych organów ochrony prawnej działających w Rzeczypospolitej Polskiej.
Konieczne jest także zaliczenie trwającej 2, 5 roku aplikacji notarialnej, rozpoczynającej się 1 stycznia, podczas której kandydaci bliżej zapoznają się z pracą sądów.

Zarobki notariusza

Średnia pensja notariusza wynosi 4280 złotych netto i waha się pomiędzy 3000 a 5000 złotych.